Vision

VISIONEN

GRUNDLAGET FOR VISIONEN


Centralt for alle inspirationscenterets aktiviteter og beslutninger er det overordnede hensyn til mennesker, natur, miljø og at alle centrets fælles innovationer har et langsigtet perspektiv, og udvikles til gavn og glæde også for kommende generationer.


  • Målrettet fokus gennem samarbejde, samskabelse og innovation
  • Hjertelighed og nærvær i relationer
  • Ansvarlighed, integritet og vilje til selvudvikling
  • Mod og kreativitet til at skabe det visionære

VISION


Visionen er at skabe et inspirationscenter for bæredygtig udvikling. Visionen har rødder i 2030 Verdensmålene, som forpligter os til et fælles ansvar og et kald til handling fra hver enkelt af os.


Himmelbjerggården er rammen om samskabende fællesskaber forankret i social og miljømæssig ansvarlighed. Det er et åbent almennyttigt samlingspunkt for engagerede frontløbere – mennesker hvis hjerter brænder for at være aktive ”WeCreators” for bæredygtig udvikling.

MISSION


Vi lever i den antroprocæne tidsalder med store sociale og miljømæssige udfordringer. Et paradigmeskift er nødvendigt for at skabe en fremtid for alle.


Himmelbjerggården tager initiativer, der skaber udvikling i retning af et mere bæredygtigt og gensidigt udvekslende miljø for mennesker i samspil med naturen.VÆRDIER

RELATION, DIALOG & VIDENSDELING PÅ TVÆRS


Som organisation arbejder Himmelbjerggården på at skabe de bedste forudsætninger for at nære og styrke det enkelte menneskes potentiale i forhold til privat, relationel, arbejdsmæssig og spirituel tilstedeværelse og uegennyttige engagement i en vision som rækker ud over en selv.


Drivkraften er relation, dialog og vidensdeling på tværs af brancher, ideologier og kultur. Helhjertet engagement, kreativitet og fællesmenneskelig bevidsthed er kernen i samskabelsen.